FINISHING MACHINERIES
12Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

FINISHING MACHINERIES - 1

(life BENEKS) Bakir ve Pirinc, san. Sitesi, Sardunya Cad. No: 5 34520 - Beylikdiizu, istanbul -TURKiYE

Open the catalog to page 1
FINISHING MACHINERIES - 2

Halen istanbul Beylikdiizu'n de 2000 m2 kapali alana sahip fabrikasinda faliyetlerini surduren BENEKS, bir muhendislik ftrrnasidir. Kurucu heyetinin tamami muhendislerden olu$an firmamizm vizyonu da buna gore belirlenmi$tir. 1988 yilinda faliyetini ba$latan ve gunumuze kadar olan sure^te, kesintisiz olarakTekstil sektorune hizmet etmi$ olan firmamiz kuma$ boyahanelerinde kullamlan apre ve kumas hazirlama makineleri konusunda uzmanla$mi$ ve elde ettigi pazar payi ile sektorde soz sahibi olmu$tur. 1998 yilinda urun gamma Kuma§ Boyama Makine grubunu da dahil eden firmamiz, "Rekabet Fiyatta...

Open the catalog to page 2
FINISHING MACHINERIES - 3

BENEKS, "DOGAYA SAYGI" ilkesinden hareketle butiin faaliyetlerinin ^evresel etkisini minimuma indirmeyi ama<;layan bir uretim anlayi$i ortaya koymaktadir. t^evreye zarar vermemeyi, siirekli duyarli ve dikkatli oiarak dogal kaynaklan korumanin yollanni aramayi uretiminin aynlmaz bir par<;asi haline getirmi$tir. BENEKS, by setting off from the principle of "RESPECT FOR NATURE", has integrated the approach of not harming the environment, seeking the ways to protect the natural resources by continuously being sensitive and careful, as an integral part of production with its management intending...

Open the catalog to page 3
FINISHING MACHINERIES - 4

HALAT ACMA, TUP KESME FULAR HAITI ROPE OPENING, SLITTING & SQUEEZZING LINE Bu makine halat formundaki islak orgu ve dokuma kumasjarin di§er isjemlere hazir olmast icin acik en sekle getirilmesine yardimci olmasi amaciyla dizayn edilmi§tir.Tekstil endustrisinde 25 yillik uretim deneyimimiz sayesinde butun kullanicilann yararlanabilmesi icin ozel ihtiyaclari kar$ilayacak$ekilde moduler iiniteler olarak imal edilebilmektedir. Makinelerimiz biitiinuyle paslanmaz celikten imal edilip, §u unitelerden olu$maktadir; • Doner Tabla • Halat Sikma • Halat Acma • Qrpici (acik en kumasjar icin) • Kumas....

Open the catalog to page 4
FINISHING MACHINERIES - 5

HALAT A CM A, TUP KESME FULAR HAITI ROPE OPENING, SLITTING & SQUEEZZING LINE Bu makine halat formundaki islak orgu ve dokuma kumasjann di£jer isjemlere hazir olmasi icjn acjk en sekle getirilmesine yardimci olmasi amaciyla dizayn edilmi$tir.Tekstil endustrisinde 25 yillik uretim deneyimimiz sayesinde butiin kullanicilann yararlanabilmesi icjn ozel ihtiyacjari karsjlayacak $ekilde moduler uniteler olarak imal edilebilmektedir. Makinelerimiz butunuyle paslanmaz celikten imal edilip, $u unitelerden olusjnaktadir; This machine is designed to open the width of the knitted and woven fabrics in...

Open the catalog to page 5
FINISHING MACHINERIES - 6

HYDROEXTRACTOR MACHINE Balon sikma tiip halindeki orgu kumasjarin boyadan ve yikamadan sonra siktlmasi icjn dizayn edilmi$tir. Makine otomatik olarak $ah$makta ve PLC ile kontrol edilmektedir. Doner labia ve detwister kombinasyonu ile halat daha rahat aglmakta ve tansiyonsuz olarak makineye tasjnmaktadir. Makine komple paslanmaz olarak imal edilmektedir. Makine a$agidaki unitelerden olu$maktadir. • Doner Tabla • Halat Acma (Detwister) • Birinci Fular • Ikinci Fular (<^ift Fular) Balon sikma, TEK veya £iFT fular olarak imal edilebilmektedir. Birinci fular sadece sikma, ikinci fular ise...

Open the catalog to page 6
FINISHING MACHINERIES - 7

ISLAK KUMAS TERS CEViRME MAKiNESi WET FABRIC REVERSING MACHINE Tup halindeki islak kumasjn ters ijevrilmesi ve enzimatik isiem gormus. kumajin yikanmasini saglayan makinedir. Machine developed for Reversing of Tubular form Wet Fabrics and a simultaneous washing of the specially deenzyming chemical treated fabrics. • Islak kumas. ters tjevirme borusundan gegrilir, • Ta$iyici asansor uzerine kumas. birikir, •Ters <;evrilen kumajyikama banyosundan gegrilir, • Pastallama unitesi yardimiyla istiflenir. • Wet fabric pass trough the Reversing pipe, • Fabric accumulated on to the carrier lift, '...

Open the catalog to page 7
FINISHING MACHINERIES - 8

BASKI BOYA MUTFAGI VE EKiPMANLARI PRINTING DYE KITCHEN & EQUIPMENTS Bir baski tesisinde sistem icin gerekli olan boyanm hazirlanmasi, duzenli ve hizli bir sirkiilasyon saglanabilmesi icin kullanisjr bir boya mutfagma ihtiyac vardir. Ayni $eki!de boyadan sonra sistemde kirlenen iinitelerin temizlenmesi icin yikama makineleri sistemin cali§ma aki§im hizlandirmakta ve In order to provide a systematic and fast circulation of the preparation of the dye required for a printing station, a handy dye kitchen is needed. Similarly to clean the dity parts of the system, washing units make the work flow...

Open the catalog to page 8
FINISHING MACHINERIES - 9

SANTRiFUJ MAKiNESi CENTRIFUGE HYDROEXTRACTOR 8oyama, kasar ve y>kamadan gelen <;esjtli turdeki tup ve agk en kuma$Jar>n suyunun s>k>larak bir sonraki isjeme haz>rlanmas> amaoyla dizayn edi!mi$tir. Ayoca bobin ve elyaf s>kma icjn de deCisJk modellerde imalat>m>z mevcuttur. Kumas. ile temas eden turn yiizeyler paslanmaz malzemeden di€er k»s>mlar ST37 siyah malzemeden imal edilmektedir. Kuma$>n makineye yuklenip bo$alt>lmas> icjn bir adet Doldur-Bojalt sistemi mevcuttur. Yiikleme ve bo$altman>n duzgun ve rahat yap>labilmesi icjn, ic. tambur bir rediktor yard>m>yla tahrik edilmektedir....

Open the catalog to page 9
FINISHING MACHINERIES - 10

TUBE SLITTING MACHINE Ham veya boyali, kuru veya nemli tup kumasjarin kesilerek enine atjilmasini sa^layan makinedir. iki model halinde imal edilmektedir. Birinci modetde kuma$ fotoselli bir bn;ak yardimiya may cjzgisi boyunca kesilerek enine acjhp pastal yapilmaktadir. ikinci modelde kuma$ kenar cjzgisi yardimiyla manuel bir bi^akyardimiyla kesilmektedir. It is the machine which ensure to open the Crude or dyed, dry or humid tube fabrics in width by cutting; It is produced as a 2 models. In the first model; the pastal is done that; the fabric is being cut through the May line with the help...

Open the catalog to page 10
FINISHING MACHINERIES - 11

TUMBLER DOLAP KURUTMA MAKiNESi TUMBLER DRYER MACHINE • Yiiksek performansli isitma e$anjoru. • Inverter kontrollu tambur devri. • Sogutma penceresi ile kumasjn $oka girmesinin engellenmesi ve hizli kurutulmasi. • High performance heater. • Adjustable drum speed. 'High turnover cooler. • Fast drying. MODEL / TYPE KUMAS TERS CEViRME MAKiNESi FABRIC REVERSING MACHINE Tup halindeki orgii kumasjann boyama ve pardon oncesi ters cevrilebilmesi amaciyla dizayn edilmi§tir. Bu makinede iki ayn isjem yapilarak ters cevirme isjemi yapilabilmektedir. Birinci islemde, kumas. dikey durumdaki paslanmaz...

Open the catalog to page 11

All BENEKS MAKINA catalogs and technical brochures