FABRIC WASHING MACHINERIES
10Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

FABRIC WASHING MACHINERIES - 1

Bakir ve Pirin<; san. Sitesi, Sardunya Cad. No: 5 34520 - Beylikduzii, istanbul -TURKiYB

Open the catalog to page 1
FABRIC WASHING MACHINERIES - 2

Halen istanbul Beylikdiizu'n de 2000 m2 kapali alana sahip fabrikasinda faiiyetlerini siirduren BENEKS, bir muhendislik firmasidir. Kurucu heyetinin tamami miihendislerden olu$an firmamizin vizyonu da buna gore belirlenmi$tir. 1988 yihnda faliyetini ba$latan ve gunumuze kadar olan sure^te, kesintisiz olarakTekstil sektoriine hizmet etmi$ olan firmamiz kuma$ boyahanelerinde kullanilan apre ve kuma$ hazirlama makineleri konusunda uzmanla$mi$ ve elde ettigi pazar payi ile sektorde soz sahibi olmujtur. 1998 yihnda urun gamma Kuma$ 8oyama Makine grubunu da dahil eden firmamiz, "Rekabet Fiyatta...

Open the catalog to page 2
FABRIC WASHING MACHINERIES - 3

BENEKS, "DOGAYA SAYGI" ilkesinden hareketle biitiin faaliyetlerinin gevresel etkisini minimuma indirmeyi ama<;layan bir uretim anlayi$i ortaya koymaktadir. t^evreye zarar vermemeyi, siirekli duyarli ve dikkatli olarak dogal kaynaklari korumanin yollanni aramayi uretiminin aynlmaz bir par^asi haline getirmi$tir. BENEKS, by setting off from the principle of ''RESPECT FOR NATURE", has integrated the approach of not harming the environment, seeking the ways to protect the natural resources by continuously being sensitive and careful, as an integral part of production with its management...

Open the catalog to page 3
FABRIC WASHING MACHINERIES - 4

ECOWASH KUMAS YIKAMA MAKINELERI ECOWASH FABRIC WASHING MACHINERIES Moda endustrisi mu$terilerinin kalite anlaminda surekli degi$en ve gelijen taleplerini karsjlayabilmek if in 8enek$ ECOWASH kontinu yikama makinesini geli$tirerek kullanicilarin hizmetine sunmu$tur. Kullanim amacma uygun degisjk hattar olu$turarak her turlii talebi karsjlamayi amac. edinmekteyiz. Kalite beklentisinin yanmda nihai kullanicinin ve tum dunyanm genel anlamda problemi olan su ve enerji ttiketimlerini minimize edecek $ekilde ekonomik ve doga dostu bir Oretim yapan makineyi tasarlayip hayata ge$irmi$tir. ECOWASH...

Open the catalog to page 4
FABRIC WASHING MACHINERIES - 5

ECOWASH YIKAMA KABINI ECOWASH WASHING CHAMBER Her kabin iki adet tambur, her tambur uzerinde 6'§ar adet nozul, enzim filtrasyon sistemi, kimyasal dozajlama unitesi, isitma ve sogutmae§anjoru,gerilim kontrolsitemi (loadceli), bir adet inverter kontrollii sirkulasyon pompasi ve kabin cjkisjnda sikma silindir sistemleri ile donatilmijtir. Kabin girisjndeki ago silindirler kumasjn kenarlarinin kivnlmadan kabin icerisine girisjni saglar. Buradan ilk tambura giren kuma$ tambur uzerine gerilimsiz bir $ekilde yayilarak nozul yikama iinitelerine gelir. Kabin icerisinde iki adet bagimsiz tahrikli...

Open the catalog to page 5
FABRIC WASHING MACHINERIES - 6

KONTilMU ACIK EN KUMAS YIKAMA MAKINESi OPEN WIDTH CONTINUOUS WASHING MACHINE Diiz boya ve pad batch sonrasi turn brgti ve dokuma turti kumaslarin yikanmasinda kullanilir. Hidrolize olmus. boyarnn kumas. iizerinden yikanarak atilmasim saglamak amaci ile tasarlanmi$tir. Makine hizi 60 m/dak ya kadar Halat formunda boyanan kumaslarin yikanmasina uygun dizayn edilen bu konsepte, makinede on hazirlik grubu, tamburlu ve bekletmeli yikama kabinleri, son nthayi sikma fulan ve sallama tertibati mevcuttur. Kabin sayilan yikama kapasitesine gore hesaplanmaktadir. Halat formundaki kuma$ halat acma (tup...

Open the catalog to page 6
FABRIC WASHING MACHINERIES - 7

ACIK EN BASKILI KUMAS YI KAMA MAKilMESi OPEN WIDTH PRINTED FABRIC WASHING MACHINE Baski ve duz boya sonrasi turn orgii ve dokuma turu kumasjarm yikanmasmda kullanihr. Baski sonrasinda pat artiklannm ve boya kaltntilannin etkin olarak temizlenmesini, hidrolize olmus. boyanm kuma$ uzerinden yikanarak atilmasmi saglamak amaci ile tasarlanmisjir. Makine hrzi 60 m/dak.'ya Makine giris. dok bo$altma, jbox, islatma bandi ve fiskiyeleri, 5 adet yikama kabini, 2 adet uzun bekletme kabini, 1 adet notralize ve yikama kabini, fular ve gki$ serme modullerinden olus/naktadir. Modullerin adedi ve yen...

Open the catalog to page 7
FABRIC WASHING MACHINERIES - 8

OPEN WIDTH WASHING MACHINE Orgu ve Dokuma kumasjarin yuksek sicaklikta su ile yikanmasi isjemi ign kullanilir. Dok'tan veya arabadan giri$ yapmaya uygundur. Orgu ve dokuma bezterin ayarlanabilir basin<;ta su piiskurtulerek yikanmasi ign kullanilir. Ozellikle enzim yikama, kirikacrna isjemlerinde <;ok ba$anhdir. Yuksek sicakhktaki su (95°C) elyaflardaki gerilimi du^urur. Mai gegsj izleme ve kabin igne kolay giris. ve erisjm ign genis. yan pencereler ve ustte aglabilir kapaklar vardir. Hiz senkronizasyonu loadcell ile sa§lanmaktadir. Turn hattin kumanda ve kontrolu PLC tarafmdanyapiiir. Hattm...

Open the catalog to page 8
FABRIC WASHING MACHINERIES - 9

TUP KUMAS YIKAMA MAKiNESi TUBULAR FABRIC WASHING MACHINE ECOWASH-TAD Boya sonu yikama makinesi tekstil terbiye isjetmelerinde diskontinii sisteminin verimliligini artirmak ve elektrik, su ve zaman tasarrufu saglamak amaci ile tasarlanmijtir. ECOWASH-TAD After-dye textile washing machine has been developed to improve the efficiency of the discontinuous systems in textile treatment plants, and to increase energy water and time savings. TEKNIK OZELLIKLERI / TECHNICAL SPECIFICATIONS Makine HIZI Machine Speed Tup Kumajfar / Tubular Fabric ft™OtSveSi 00531 ve Senlelik Elyaf W Elyaf Kan',mlan '...

Open the catalog to page 9
FABRIC WASHING MACHINERIES - 10

LABORATUVAR NUMUNE YIKAMA MAKiNESi LABORATORY SAMPLE WASHING MACHINE ■ isjetmedeki prosesleri birebir laboratuvarda ger$ekle$tirebilme imkani. ■ Laboratuvar - isletme arasinda maximum uyum; minimum hata payi. ■ Tarn otomatik PLC kontrolii. ■ Gunluk 50 $arza varan yikama kapasitesi. ■ Ozel dozaj pompalan ile hassas kimyasal kultanimi. ■ Programatortarafindan kontrol edilen makine olduk^a basit ve kullanici dostudur. ■ Boya makinelerinde kullanilan yikama proseslerini ayni sekilde yikama makinesine yiikleyerek "laboratuvar-isJetme"farkini kaldirabilirsiniz. m Applying the process in...

Open the catalog to page 10

All BENEKS MAKINA catalogs and technical brochures