FABRIC DYEING MACHINERIES
6Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

FABRIC DYEING MACHINERIES - 1

Bakir ve Pirinc, san. Sitesi, Sardunya Cad. No: 5 34520 - Beylikdiizii, istanbul -TURKIYE

Open the catalog to page 1
FABRIC DYEING MACHINERIES - 2

Halen istanbul Beylikdiizu'n de 2000 m2 kapali alana sahip fabrikasinda faliyetlerini siirduren BENEKS, bir muhendislik firmasidir. Kurucu heyetinin tamami miihendislerden olu$an firmamizin vizyonu da buna gore belirlenmi$tir. 1988 yilinda faliyetini ba$latan ve gunumuze kadar olan sure^te, kesintisiz olarakTekstil sektorune hizmet etmis olan firmamiz kuma$ boyahanelerinde kullanilan apre ve kuma$ hazirlama makineleri konusunda uzmanla$mi$ ve elde ettigi pazar payt ite sektorde soz sahibi olmujtur. 1998 yilinda urun gamma Kuma$ Boyama Makine grubunu da dahil eden firmamiz, "Rekabet Fiyatta...

Open the catalog to page 2
FABRIC DYEING MACHINERIES - 3

BENEKS, "DOGAYA SAYGI" ilkesinden hareketle butiin faaliyetlerinin cevresel etkisini minimuma indirmeyi ama<;layan bir uretim anlayi$i ortaya koymaktadir. ^evreye zarar vermemeyi, siirekli duyarh ve dikkatli oiarak dogal kaynaklan korumanin yollarini aramayi uretiminin ayriimaz bir par^asi haline getirmi$tir. BENEKS, by setting off from the principle of "RESPECT FOR NATURE", has integrated the approach of not harming the environment, seeking the ways to protect the natural resources by continuously being sensitive and careful, as an integral part of production with its management intending...

Open the catalog to page 3
FABRIC DYEING MACHINERIES - 4

ECODYE KUMAS BOYAMA MAKINESi ECODYE FABRIC DYEING MACHINE ECODYE $evre ko$ullarimn enerji tasarrufunun ve maliyet unsurlannin on planda tutuldugu gunumiiz tekstil endiistrisine onemli katki sa§lamaktadir. £ok daha kaliteli bir boyanmi$ kuma$ yuzeyi e!de etmek amaci He titizlikle tasarlanmi$tir. Konvansiyonel HT boya makinelerine nazaran <;ok daha du$uk oranda elektrik buhar ve en onemlisi <;ok daha az su tuketmektedir. Uzerinde titizlikle $ali$tigimiz yeni sistemler ile proses siiresinide kisaltarak, makinenin sahip oldugu turn bu yenilikler sayesinde isjetmelerin ihtiyat; duydugu...

Open the catalog to page 4
FABRIC DYEING MACHINERIES - 5

MUSTERi PROSES DiYAGRAMI / DYEING PROCESS OF CUSTOMER KASAR / BLEACHING B OVA MA / DYEING YIKAMA / WASHING ZAMAN / TIME Kule Sayisi Fabric Type Kuma$ Gramaji Fabric Weight Boya Yiizdesi Dyestuff Quantity Pompa HIZI Pump Speed Kule HIZI Machine Speed 36/1 Full Lye Single Jersey DCize Konumu Nozzle Setting Duze Basinci Banyo Orani Liquoratio Rate Water Consumption Electricity Consumption Steam Comsumption K A RSI LAST IRM A TABLOLARI / COMPARISON TABLES HTCONVANTIONAL PROCESS ECODYEHT PROCESS BOYANABILECEK KUMAS TURLERI DYEABLE FABRIC TYPES Her tip orgu ve dokuma kuma§in boyamasina uygundur....

Open the catalog to page 5
FABRIC DYEING MACHINERIES - 6

AYARLANABILIR DUZE ADJUSTABLE NOZZLES Duzeler ayarlanabilir nitelikte olup, her kumas. tiirii icin yuksek basing olu$turmak amaci ile 3 mm ile 12 mm arasi aglip Nozzles are adjustable, and can be open and dosed between 3 mm and 12 mm with the intention of creating high pressure for all kinds OZEL DONANIMLAR SPECIAL EQUIPMENT Ayarlanabilir diize, elektromanyetik flowmetre, ana pompa invertorij, makine yikama sistemi, oransal isitma sogutma, senkronize yikama, kumas. serme sistemi. Adjustable nozzle, electromagnetic flowmeter, amin pump inverter, machine washing system, proportional heating...

Open the catalog to page 6

All BENEKS MAKINA catalogs and technical brochures