SP 0 - 6 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

 3. P. 3

 4. P. 4

 5. P. 5

 6. P. 6

Catalogue excerpts

Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\ Štandardné vybavenie: Standard equipment: " Napájacie napätie 230 V AC " Svorkovnicové pripojenie " 2 polohové spínaèe " Mechanické pripojenie prírubové ISO 5211 " Stupeò krytia IP 54 " Voltage 230 V AC " Terminal board connection " 2 position switches " Mechanical connection - flange ISO 5211 " Protection code IP 54 Špecifikaèná tabu¾ka \Specification table\ SP 0 280. x Objednávací kód \Order code\ Vyhotovenie \Version\ Klimatická odolnos \Climate resistance\ Okolitá teplota \Ambient temperature\ štandard \standard\ tropické \tropics\ Max. za ažovací moment \Max. load torque\ 4 Nm 8 Nm 16 Nm 25 Nm 32 Nm 12 Nm 25 Nm 32 Nm 40 Nm 40 Nm 25 Nm Elektromotor \Electric motor\ Schéma zapojenia \Wiring diagram\ Doba prestavenia \Operating time\ Napájacie napätie \Voltage\ Na svorkovnicu \To terminal board\ Elektrické pripojenie \Electric connection\ Krytie \Enclosure\ Pracovný uhol \Operating angle\ Bez dorazov \ Without stop ends\ S pevnými dorazmi \With stop ends\ Vysielaè polohy \Transmitter\ Výstup \Output\ Schéma zapojenia \Wiring diagram\ - Bez vysielaèa \Without transmitter\ Odporový \Potentiometer\ Jednoduchý \Single\ 2-vodiè \2-wire\ Bez zdroja \ Passive \ Elektronický - prúdový \Electronic position transmitter\ Pokraèovanie na ïalšej strane \Next page\

 Open the catalogue to page 1

Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\ Objednávací kód \Order code\ Stojan + Páka + ahadlo TV 160 \Stand + Lever + Pull-rod TV 160\ Pre zmiešavaèe \For mixing valves\ KOMEX Pre zmiešavaèe \For mixing valves\ ESBE Schéma zapojenia \Wiring diagram\ - Rozšírené vybavenie \Additional equipment\ A B C D Stojan \Stand\ Stojan + Páka \Stand + Lever \ Rozmerový náèrt \Dimensional drawing\ Tvar pripoj. dielca \Coupling shape\ Mechanické pripojenie \Mechanical connection\ Rozpojenie prevodu bez ruèného ovládania \Disengagement without manual control\ 70) Ruèné ovládanie \Manual...

 Open the catalogue to page 2

Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\ Schémy zapojenia \Wiring diagrams\ SP 0 Elektrické pripojenie: 2 na svorkovnicu s 12 svorkami s prierezom pripojovacích vodièov 1,5 mm , cez 3 kábelové vývodky M16x1,5 pre priemer kábla 6 až 10,5 mm. Electric connection: 2 to terminal board with 12 terminals, wire cross section 1.5 mm , via 3 cable glands M16x1.5 for cable diameter 6 to 10.5 mm. 1. Zapojenie je limitované poètom svoriek 12 na svorkovnici servopohonu. 2. Vo vyhotovení ES s prídavnými polohovými spínaèmi (S5,S6) a súèasne s vyvedeným odporovým vysielaèom (B1) platí...

 Open the catalogue to page 3

Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\ Rozmerové náèrty \Dimensional drawings\ SP 0 *) Platí pre ES s elektronickým vysielaèom \Valid for EA with electronic transmitter\

 Open the catalogue to page 4

Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\ RENÉ ZATVO ED\ \CLOS Mechanické pripojenie - kód E pod¾a špecifikaènej tabu¾ky \Mechanical connection - code E according to specification table\ *) Platí pre ES s elektronickým vysielaèom \Valid for EA with electronic transmitter\ Tvar pripojovacieho dielca \Coupling shape\ A C C C A A Tvar pripojovacieho dielca \Coupling shape\ UKAZOVATE¼ POLOHY \POSITION INDICATOR\

 Open the catalogue to page 5

Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\ *) Platí pre ES s elektronickým vysielaèom \Valid for EA with electronic transmitter\ *) Platí pre ES s elektronickým vysielaèom \Valid for EA with electronic transmitter\ Poznámka \Note\

 Open the catalogue to page 6

All REGADA catalogues and technical brochures

 1. modular valve

  1 Pages

  En
 2. SP mini

  4 Pages

  En
 3. SO 2

  8 Pages

  En
 4. SP 2 Ex

  6 Pages

  En
 5. SO 2 Ex

  8 Pages

  En
 6. ST 0

  7 Pages

  En
 7. ST 1 Ex

  6 Pages

  En
 8. Actuators

  2 Pages

  En

Archived catalogues